Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza I

Kraków, Mehoffera 10,

Kontakt:
Tel. (12) 65 24 601 czynny w godz. 8:00 – 16:30

poniedziałek : 7:00 – 18:35
wtorek : 7:00 – 17:45
środa : 8:00 – 17:35
czwartek : 8:00 – 16:35
piątek : 8:00 – 17:35

Sekretariat czynny w godzinach :
poniedziałek, czwartek, piątek 8:00 – 15:35,
wtorek, środa : 11:00 – 18:35

Kierownik Jednostki: lek med. Jacek Matkowski – specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii SNP PTP

Zespół obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym dorosłe osoby chorujące psychicznie zamieszkujące tę dzielnicę i zajmuje się leczeniem osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.
Podstawową zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu ich zamieszkania, bez separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.
Celem działań terapeutów zespołu jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do współpracy i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie ich radzenia sobie z chorobą oraz na poprawianie umiejętności społecznych – z drugiej strony, poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami dążymy do wzmacniania całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu (tzw. terapia prowadząca).

Kwalifikacja następuje po zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, instytucje opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną potrzeby leczenia środowiskowego, w miejscu zamieszkania Pacjenta odbywa się wizyta psychiatry, podczas której dokonujemy kwalifikacji Pacjenta do leczenia przez Zespół Leczenia Środowiskowego bądź kierowany jest on do innej, właściwej formy leczenia czy rehabilitacji.

Zespół kieruje się zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.
Cele terapeutyczne zespół realizuje poprzez następujące formy oddziaływań: terapia prowadząca – terapeuta podstawowy wraz z lekarzem i innymi członkami zespołu – wizyty w miejscu zamieszkania Pacjenta i różne formy terapeutyczne w jego siedzibie, zindywidualizowana farmakoterapia (z ułatwieniem dostępu do odpowiednich leków), różne formy psychoterapii indywidualnej i grupowej, oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin, grupy wsparcia psychospołecznego – współpracujące z grupą samopomocy i organizujące szeroki wachlarz dodatkowych aktywności dla Pacjentów ( teatr, kino, filharmonia, wystawy, wycieczki i in.), budowanie systemu oparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych pomocnych osób

Ośrodek przyjmuje stażystów w ramach przewidzianych programem specjalizacyjnym i innymi zasadami stażu. Staże mogą odbywać lekarze, psychologowie, pielęgniarki i pracownicy socjalni w ramach specjalizacji oraz staży absolwenckich. Stażyści, przy wsparciu pracowników, uczestniczą w codziennej pracy zespołu, szkoleniach wewnętrznych i interwizjach oraz mogą korzystać z materiałów szkoleniowych i biblioteki.

Zespół Leczenia Środowiskowego współpracuje z rejonowymi oddziałami stacjonarnymi Szpitala Babińskiego, oddziałami rehabilitacyjnymi, dziennymi, oddziałem psychogeriatrycznym, a także z filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z obszaru Dzielnicy Śródmieście oraz z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomocy osobom chorującym psychicznie.

Skip to content