Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawine

Zespół działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii 

Zespół Leczenia Środowiskowego  w Skawinie  ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina

Kontakt: tel.(12) 65 24 605

Kierownik: lek. med. Zuzanna Karłowicz– specjalista psychiatra

Opieką w ZLŚ są objęci pacjenci wymagający czynnej opieki psychiatrycznej, pod postacią np.: nadzoru leczenia, stosowania leków o przedłużonym uwalnianiu, interwencji pracownika socjalnego lub psychologa. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta, a wizyty odbywają się w środowisku pacjenta (wizyty domowe).

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej.

ZLŚ zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczającym oparciu społecznym nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Leczenie środowiskowe jest szczególne wskazane dla osób z długotrwałym i poważnym przebiegiem schorzeń oraz z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy. Leczenie takie przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów.

 

Do leczenia w ZLŚ mogą być zakwalifikowani pacjenci z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:
• ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
• którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
• z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
• którzy mają wprawdzie wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej, ale ze względów terapeutycznych bardziej odpowiednie jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
• którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo- i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Przeciwwskazaniami do leczenia w ZLŚ są m.in.:

  • aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
  • niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku minimalnego wsparcia społecznego umożliwiającego bezpieczne leczenie,
  • stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
  • brak świadomej zgody na leczenie.

Celem działań personelu medycznego jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podejmowanych wysiłkach w kierunku zdrowienia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami lub/i opiekunami dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych pacjentów.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.

Skip to content