Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie realizuje Projekt pn.:

„Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość Projektu – 29 994 329,52 zł, w tym:
– kwota dofinansowania z RPO WM wynosi – 11 256 871,80 zł (współfinansowanie z UE – 9 757 443,08 zł i z budżetu państwa – 1 499 428,72 zł),
– kwota wkładu własnego Szpitala wynosi – 18 737 457,72 zł.
Cele Projektu:
Celem bezpośrednim Projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa psychiatrycznego w województwie małopolskim, poprzez poprawę warunków leczenia w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie kompleksowego leczenia i długofalowej profilaktyki zaburzeń psychicznych dostosowanych do potrzeb ludności.
Celem ogólnym Projektu, czyli długotrwałym oddziaływaniem projektu jest przede wszystkim przywrócenie do życia zawodowego i pomoc w przystosowaniu się do życia społecznego oraz rodzinnego pacjentów Szpitala.
Planowane efekty:
W wyniku realizacji Projektu nastąpi:
– maksymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury Szpitala (Projekt poprzez przebudowę i modernizację obiektów obecnie wyłączonych z eksploatacji lub tylko częściowo użytkowanych pozwoli przywrócić je do użytkowania);
– poprawa warunków hospitalizacji (komfortowe warunki leczenia), co spowoduje m.in. skrócenie czasu leczenia;
– szybszy powrót do zdrowia, a tym samym nastąpi poprawa wskaźnika „przelotowości” tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne;
– realizacja działań innowacyjnych poprzez zwiększenie ilości oraz powierzchni sal terapeutycznych, w których obok realizowanych dotychczas możliwe będzie zorganizowanie, dla większej liczby osób, dodatkowych zajęć grupowych (np.: treningi interpersonalne, grupy wsparcia, sesje psychoterapii, zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia relaksacyjne);
– rozwój nowych pracowni, w których odbywać się będą np. zajęcia stolarskie i z metaloplastyki;
– spadek ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych, poprzez poprawę warunków sanitarnych w modernizowanych obiektach;
– dalszy rozwój i modernizacja istniejącej szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy lecznictwa psychiatrycznego, tj.: Centrów Zdrowia Psychicznego i lecznictwa specjalistycznego.

Zdjęcia – budynek nr 40

Zdjęcia – budynki nr 1

Zdjęcia – budynek nr 4B

Skip to content