Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

Umowa zawarta została pomiędzy:
Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Wojciecha Kozaka i członka Zarządu – Pana Grzegorza Lipca;
a
Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Stanisława Kracika.

Działania w ramach przedmiotowego projektu polegać będą na modernizacji i przebudowie trzech obiektów szpitalnych: budynku nr 1, budynku nr 40 i budynku nr 5A. W ramach projektu podjęte zostaną działania w zakresie reorganizacji, w celu maksymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz dostosowanie jej do istniejących deficytów. Budynki nr: 1, 40 i 5A dostosowane zostaną dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyka w danej dziedzinie, uwzględniają zalecenia konserwatorskie i wymogi techniczne dla budynków wykonujących działalność leczniczą oraz są optymalne w stosunku do założonych cen.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 17.06.2021r.
Całkowita wartość projektu – 29 994 329,52 zł, w tym:
– kwota dofinansowania z RPO WM wynosi – 11 256 871,80 zł (współfinansowanie z UE – 9 757 443,08 zł i z budżetu państwa – 1 499 428,72 zł),
– kwota wkładu własnego Szpitala wynosi – 18 737 457,72 zł.
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12. Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podziel się swoją opinią

Skip to content