Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza I (OP-K )

Telefon dla Pacjentów:      (12) 6524 309
Kierownik Oddziału:          (12)  6524 280
Pielęgniarka Oddziałowa: (12)  6524 283
Gabinet  Lekarski:              (12)  6524 281
Gabinet Psychologiczny:   (12)  6524 283
Dyżurka Pielęgniarek:       (12)  6524 282
Sekretariat:                          (12)  6524 283

Kierownik Oddziału: dr n. med. Krzysztof Walczewski, specjalista psychiatra, superwizor psychoterapii
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Małgorzata Skowronek, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oddział zlokalizowany jest w budynku 6A na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego i dysponuje 42 łóżkami. Swoją opieką obejmuje Pacjentów z dzielnicy Kraków-Krowodrza, powiatu bocheńskiego i północnej części powiatu krakowskiego. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć według regulacji ogólnych obowiązujących w Szpitalu.

Oddział prowadzi Pracownię Neurostymulacji Magnetycznej – wiecje na temat pracowni https://stara.babinski.pl/tms/

Zapewniamy ciągłość leczenia i opieki. Oferujemy starannie dobrane nowoczesne leki oraz zajęcia  dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, zgodnie z ustalonymi celami leczenia.

Terapia w oddziale prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia realizowany jest dzięki optymalnemu łączeniu leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych. Pierwszym etapem procesu leczenia jest wnikliwa diagnoza pacjenta na różnych płaszczyznach. Adekwatnie do rozpoznania pacjent zostaje objęty odpowiednimi rodzajami oddziaływań terapeutycznych, medycznych i niemedycznych oraz w razie potrzeby udzielona mu zostaje pomoc pracownika socjalnego.

Podstawowymi celami programu terapii i rehabilitacji w oddziale są: uzyskanie remisji objawów chorobowych u pacjenta,  motywacji do dalszego leczenia, profilaktyka nawrotów choroby, zwiększanie zasobów pacjenta do radzenia sobie z chorobą oraz w rozumieniu sieci wsparcia społecznego, nabywania kompetencji społecznych i wzmacniania zdrowych obszarów funkcjonowania pacjenta, przywracanie zdolności pacjenta do pełnienia różnych ról społecznych.

Pacjenci leczący się w oddziale mają możliwość korzystania z następujących form terapii – społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, grupa wsparcia psychospołecznego, muzykoterapia, relaksacja, trening higieniczno-aktywizujący, trening pamięci „Teleexpress”, trening lekowy. Wszyscy pacjenci mają możliwość korzystania z pracowni terapii zajęciowej w oddziale. Dodatkowo pacjenci mogą uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych poza oddziałem, gdzie korzystają z pracowni garncarskiej, pracowni florystycznej, pracowni sztuki użytkowej, pracowni komputerowej. Biorą udział w zajęciach z interakcji barw, choreoterapii i siłowni.

Biorąc pod uwagę złożony charakter schorzeń psychicznych, w naszym oddziale funkcjonuje grupa rodzin przeznaczona dla osób bliskich pacjentom, w której można wymieniać się doświadczeniami w komunikacji             i w codziennym życiu z chorym, uzyskać wsparcie oraz edukację w tym zakresie oraz  uzyskać wgląd we własne przeżycia i charakter relacji rodzinnych.  Spotkania odbywają się dwa  razy w miesiącu,                  w pierwszą i trzecią  środę miesiąca o godzinie 16.30- 18:30. Tematyka spotkań zależy od potrzeb             i zainteresowań rodzin. Zdarza się, że zbliżają się one do grup psychoedukacyjnych – gdy omawiane są konkretne tematy związane z chorobą, np. objawy prodromalne, objawy schizofrenii            i ich leczenie.   Zakłada się też, że w trakcie takich spotkań znajdują bezpieczne ujście emocje, będące skutkiem trudnych sytuacji z chorym i nieradzenia sobie rodziny z jego chorobą, co sprawia, że i rodzinie, i choremu żyje się lepiej.

W trakcie pobytu w oddziale pacjenci objęci są pomocą socjalną. Mogą otrzymać pomoc ze strony pracownika socjalnego w poprawie swojej sytuacji bytowej,  w postaci starania się o zatrudnienie w pracy chronionej, wypełniania i składania dokumentów dotyczących przyznawanych świadczeń socjalnych czy ubiegania się o przyznanie mieszkania chronionego.

Bardzo ważne dla zachowania stabilności stanu zdrowia jest utrzymanie przez pacjenta leczenia po zakończonej hospitalizacji. Oddział jest stacjonarnym modułem Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza. Cześć środowiskowa CZP Krowodrza mieści się przy ulicy Mehoffera 10  w Krakowie. Zapewniamy ciągłość leczenia w postaci oddziału dziennego i poradni specjalistycznych oraz opieki środowiskowej, do której część  pacjentów kwalifikowana jest jeszcze w trakcie pobytu w oddziale.

 

Odwiedziny odbywają się codziennie,  poza czasem planowanych zajęć pacjentów:

w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 13.00-19.00

w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach 10.00 – 18.30

Skip to content