Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szpitala

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) i w oparciu o postanowienia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Wymagane kwalifikacje kandydata (zgodne z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)):
1. wykształcenie wyższe,
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą
niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
7) koncepcja pracy na stanowisku objętym konkursem (max. 4 strony A4),
8) oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem przez Zarząd Województwa Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków) oraz o wiedzy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów z kandydatami.

Regulamin Konkursu przyjęty przez komisję konkursową w dniu 10 09 2021 r. . jest dostępny na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie można uzyskać pod numerem telefonu (12 63 03 202 lub 206) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.ps@umwm.malopolska.pl
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie”.

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu oferty.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w przewidywanym terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Skip to content