Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

O G Ł O S Z E N I E

 Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz 2069 z późn. zm.) Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego w Krakowie  informuje, że ze względu na upłynięcie okresu przechowywania , który wynosi 20 lat, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.

Planowane jest zniszczenie dokumentacji z rocznika 1987.

Pacjenci, którzy w tym okresie byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały dokumentacji medycznej po złożeniu stosownego wniosku. Wzór wniosku do pobrania  znajduje się pod adresem https://stara.babinski.pl/dokumentacja-medyczna/ 

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej również są:

  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu (dotyczy to pacjentów żyjących oraz zmarłych, którzy za życia wskazali osobę upoważnioną).

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 03.07.2020r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe    tel. /12/ 65 24 373                              

Skip to content