NABÓR NA “KURS ZEROWY” 2019/20 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Nabór na Kurs Psychoterapii i Kurs Zerowy w roku akademickim 2019/2020 został zakończony

Zapraszamy na stronę internetową https://kurspsychoterapii.babinski.pl/
KURS ZEROWY „ZERÓWKA” – Nabór na Kurs Psychoterapii i Kurs Zerowy w roku akademickim 2019/2020 został zakończony
to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.
Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody.

Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).

Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie praktyk, wolontariatów i staży w Szpitalu Klinicznym  im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Kwalifikacja
Kurs adresowany jest do :
–     studentów psychologii i kierunków pokrewnych od IV roku studiów nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu zainteresowanych pracą kliniczną,
–     osób rozważających podjęcie szkolenia, nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami,
–     osób chcących pogłębić wiedzę teoretyczną w oparciu o kontakt z pacjentami.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl (formularz_zgloszeniowy_kurs_zerowy)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. Sprawy organizacyjne 12 652 44 67
Prowadząca kurs Marta Haviar 662 126 603

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.

Zajęcia praktyczne

–     podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
–     grupa Balinta – omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
–     wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.

Zajęcia teoretyczne
–     omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.

Organizacja:
Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia.

Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.
Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej. Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.

W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu/lipcu.

. Koszt kursu to 1200 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą pod adresem: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002, tel.: 12 65 24 347, adres e-mail: biuro@babinski.pl, dalej jako: „Szpital Babińskiego”.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szpital Babińskiego wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@babinski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala Babińskiego, wskazany w pkt 1.

Cele przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

przeprowadzenia rekrutacji uczestników kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu zerowego określane dalej jako: „Kurs”;

przeprowadzenia Kursu;

realizacji prawnych obowiązków ciążących na Szpitalu Babińskiego, jako organizatorze Kursu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy danych osobowych pozyskanych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników Kursu;

6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób zakwalifikowanych przez Szpital Babińskiego do udziału w Kursie.

Udostępnianie danych osobowych

Szpital Babińskiego może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Szpitala Babińskiego w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. kadra dydaktyczna Kursu,

podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szpital Babińskiego przez okres:

prowadzenia rekrutacji uczestników Kursu – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz niezakwalifikowanych do Kursu;

realizacji Kursu – dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu SPU.

Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  obowiązujący w Szpitalu Babińskiego okres przechowywania dokumentacji dotyczącej Kursu wynoszący 50 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, co oznacza, że niepodanie Panią/Pana tych danych będzie skutkowało brakiem rozpoznania przez Szpital Babińskiego Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Kursie.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Skip to content