Nabór na kurs psychoterapii

Kurs Psychoterapii

organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic,

atestowany przez

Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

NABÓR NA KURS PSYCHOTERAPII I KURS ZEROWY

Zapraszamy także na stronę Kursu Psychoterapii https://kurspsychoterapii.babinski.pl/

 

Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu. Zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego proponowany Państwu kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia. Zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami kurs psychoterapii przebiega w trzech obszarach:

szkolenia teoretyczne

własny trening emocjonalny

praca superwizyjna

 

WYKŁADY I SEMINARIA

Wykłady zawierają podstawowe podejścia w psychoterapii (systemowe, poznawczo-behawioralne, humanistyczne i integracyjne), natomiast ćwiczenia i seminaria prowadzone są w oparciu o podejście psychoanalityczne.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

warsztaty i seminaria dotyczące: podstaw tworzenia relacji terapeutycznej indywidualnej i grupowej, podstaw prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, zjawisk procesu terapeutycznego oraz technik terapeutycznych,

terapia własna: indywidualna lub grupowa praca nad problematyką własną,

superwizja indywidualna i grupowa,

staż w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic lub w Zakładzie Terapii Rodzin.

 

ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI I NERWIC

Organizator Kursu Psychoterapii to instytucja powstała w 2002 roku jako jednostka specjalizująca się w leczeniu głebokich zaburzeń osobowości (typu borderline, narcystycznego). Założenia oddziału opierają się na doświadczeniach zagranicznych placówek pracujących z podobną grupą pacjentów a szczególnie szpitala Cassell w Wielkiej Brytanii.

Głównymi metodami leczenia w oddziale są psychoterapia psychoanalityczna i społeczność terapeutyczna. Uczestnicy kursu w swoim szkoleniu będą mogli zapoznać się z unikalnymi metodami pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Ta grupa pacjentów jest coraz liczniejsza i szczególnie trudna w leczeniu. Ordynatorem oddziału jest spec. psych. Ewa Niezgoda.

więcej o oddziale  https://olzon.babinski.pl

 

KWALIFIKACJA

Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl

Pobierz: formularz_zgloszeniowy-kurs-psychoterapii

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 652 44 67

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z Kierownikiem Kursu – Ewą Niezgodą.

Zasady przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTP http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

 

ORGANIZACJA

Kurs jest czteroletnim szkoleniem dającym wiedzą potrzebną do prowadzenia psychoterapii oraz możliwość nabywania praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń. Od drugiego roku szkolenia każdy uczestnik ma zapewnioną własną psychoterapię w formie grupowej. W całym procesie szkolenia mają miejsce różne formy pracy superwizyjnej jednak każdy z uczestników pod koniec szkolenia a przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego będzie musiał zadbać o określoną ilość indywidualnych superwizji.

Zajęcia kursu psychoterapii odbywają się średnio raz w miesiącu w weekendy (sobota i niedziela) w Szpitalu Babińskiego. W sumie każdy rok to 10 spotkań “weekendowych” Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a kończą w czerwcu.

“Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne organizowane jest na początku 1 roku kursu.” Udział w zgrupowaniu pozwala zdobyć wiedzę o własnym funkcjonowaniu w grupie oraz doświadczyć dynamiki grupy. Zgrupowanie płatne jest odrębnie.

Na początku kursu zawierana jest umowa z uczestnikami kursu, która obejmuje wzajemne zobowiązania.

Program Kursu Psychoterapii – program

 

KONTAKT I OPŁATY:

Marta Rzepka Joanna Chacia-Pęcek

e-mail:kurs.psychoterapii@babinski.pl, 

tel. 12 652 44 67

OPŁATY: Roczny koszt kursu to 5 400 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty po 1 350 zł

Opłata obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne, grupę terapii własnej, superwizję oraz staże.

OPŁATY ZA KURS PROSIMY KIEROWAĆ na konto Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków Bank PKO SA nr rachunku: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589 tytułem: „KURS PSYCHOTERAPII” oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

KURS ZEROWY „ZERÓWKA”

to zajęcia stworzone z myślą o osobach nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami, rozważających podjęcie pracy klinicznej.

Kurs wprowadzający do Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pod kierownictwem lekarza psychiatry i superwizora SNPPTP Ewy Niezgody. Głównym celem kursu zerowego jest przygotowanie praktyczne osób zainteresowanych w przyszłości podjęciem całościowo kursu psychoterapii. Obejmuje zajęcia praktyczne (kontakt z pacjentami) i omówienie doświadczeń w grupie Balinta oraz seminarium kazuistyczne (omawianie tekstów teoretycznych w nawiązaniu do zdobywanego doświadczenia).

Uczestnictwo w kursie zerowym umożliwia odbycie praktyk, wolontariatów i staży w Szpitalu Klinicznym  im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

 

Kwalifikacja

Kurs adresowany jest do :

  • studentów psychologii i kierunków pokrewnych od IV roku studiów nie mogących podjąć jeszcze całościowego kursu zainteresowanych pracą kliniczną,
  • osób rozważających podjęcie szkolenia, nie posiadających doświadczenia w pracy z pacjentami,
  • osób chcących pogłębić wiedzę teoretyczną w oparciu o kontakt z pacjentami.

Kwalifikacja na kurs odbywa się po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (poniżej) na adres e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl

formularz_zgloszeniowy_kurs_zerowy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

Sprawy organizacyjne 12 652 44 67

Prowadząca kurs Marta Haviar 662 126 603

Po przesłaniu zgłoszenia kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzaną z prowadzącymi kurs Ewą Niezgodą i Martą Haviar.

Zajęcia praktyczne

  • podstawy kontaktu z pacjentem pod superwizją,
  • grupa Balinta – omawianie własnych uczuć, myśli i trudności pojawiających się w kontakcie z pacjentem. Założeniem grupy jest dzielenie się i wymiana własnych doświadczeń w obecności osoby prowadzącej grupę. Ma na celu uświadomienie psychologicznych aspektów problemów pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację „lekarz/terapeuta“ – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne,
  • wstęp do psychopatologii w oparciu o praktykę.

 

Zajęcia teoretyczne

  • omówienie wybranych tekstów teoretycznych w kontekście doświadczanych zjawisk.

 

Organizacja

Kurs zerowy jest rocznym szkoleniem oferującym głównie kontakt z pacjentami pod superwizją oraz podstawy wiedzy teoretycznej na temat zawodu psychoterapeuty. Umożliwia praktyczne rozeznawanie możliwości kursanta do podjęcia dalszego szkolenia. Kurs powstał z myślą o osobach nie spełniających warunków kwalifikacji do całościowego kursu psychoterapii, pragnących zdobyć doświadczenie praktyczne i wiedzę z zakresu zawodu i szkolenia psychoterapeutycznego.

Kurs opiera się na zbieraniu doświadczeń w kontakcie z pacjentami oddziału, a następnie omawianiu zjawisk w grupie Balinta. Kurs zapewnia również podstawy teoretyczne na temat kontaktu terapeutycznego i psychopatologii osób mogących korzystać z psychoterapii wglądowej. Zajęcia kursu zerowego odbywają się średnio raz w miesiącu (piątek lub sobota) w Szpitalu Babińskiego i trwają 3 godziny.

W sumie każdy rok to 10 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu. Koszt kursu to 1200 zł (możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).

 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą pod adresem: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30 – 393 Kraków; zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005002, tel.: 12 65 24 347, adres e-mail: biuro@babinski.pl, dalej jako: „Szpital Babińskiego”.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szpital Babińskiego wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@babinski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Szpitala Babińskiego, wskazany w pkt 1.

Cele przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:

przeprowadzenia rekrutacji uczestników kursu psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz kursu zerowego określane dalej jako: „Kurs”;

przeprowadzenia Kursu;

realizacji prawnych obowiązków ciążących na Szpitalu Babińskiego, jako organizatorze Kursu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Szpital Babińskiego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – dotyczy danych osobowych pozyskanych na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji uczestników Kursu;

6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy osób zakwalifikowanych przez Szpital Babińskiego do udziału w Kursie.

Udostępnianie danych osobowych

Szpital Babińskiego może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom:

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Szpitala Babińskiego w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. kadra dydaktyczna Kursu,

podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Szpital Babińskiego przez okres:

prowadzenia rekrutacji uczestników Kursu – dotyczy osób uczestniczących w rekrutacji, lecz niezakwalifikowanych do Kursu;

realizacji Kursu – dotyczy osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu SPU.

Po upływie wskazanych okresów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  obowiązujący w Szpitalu Babińskiego okres przechowywania dokumentacji dotyczącej Kursu wynoszący 50 lat liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia roku następnego po ostatecznym załatwieniu sprawy. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami.

 

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dotycząca obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Karcie zgłoszeniowej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia, co oznacza, że niepodanie Panią/Pana tych danych będzie skutkowało brakiem rozpoznania przez Szpital Babińskiego Pani/Pana zgłoszenia do udziału w Kursie.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Skip to content